Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Anneke Wilbers haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Anneke Wilbers heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Anneke Wilbers zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Anneke Wilbers.
 3. Anneke Wilbers levert diensten op het gebied van consultancy, trainingen, opleidingen, workshops, online programma???s en lezingen.
 4. Derden: in voorkomende gevallen kan Anneke Wilbers haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Anneke Wilbers kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continu??teit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
 5. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod, offertes, opdrachten en werkzaamheden van Anneke Wilbers. Het betreft hier o.a. coaching, lezingen, sessies, workshops, online trainingen
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als ????n of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. Anneke Wilbers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. Offertes van Anneke Wilbers zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Anneke Wilbers is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Anneke Wilbers zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Anneke Wilbers te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Anneke Wilbers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
 3. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Anneke Wilbers, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
 4. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Anneke Wilbers uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Anneke Wilbers, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Anneke Wilbers een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Anneke Wilbers de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financi??le gevolgen hiervan.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

 1. Anneke Wilbers zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Anneke Wilbers niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cli??nt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Anneke Wilbers hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf ??dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Anneke Wilbers niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Anneke Wilbers zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3d. en 4a. van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Anneke Wilbers overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Anneke Wilbers verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer / cli??nt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Anneke Wilbers. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Anneke Wilbers nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Anneke Wilbers daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Anneke Wilbers op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
 4. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Anneke Wilbers.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

 1. In de offerte van Anneke Wilbers staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Anneke Wilbers voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
 2. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9. Honorarium en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium van Anneke Wilbers en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Anneke Wilbers steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Anneke Wilbers kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Anneke Wilbers over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Anneke Wilbers worden opgeschort, dit zonder dat Anneke Wilbers dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Anneke Wilbers in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Anneke Wilbers of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Anneke Wilbers te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom. e. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling v????r de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Anneke Wilbers gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 5. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Anneke Wilbers plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Anneke Wilbers gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 10. Annulering

 1. Indien de opdracht, om redenen die niet aan Anneke Wilbers toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Voorbeeld 1:?? een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Voorbeeld 2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Voorbeeld 3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Tussentijdse be??indiging door klant of Anneke Wilbers

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig be??indigen, indien ????n van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties dient dit gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige be??indiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Anneke Wilbers desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 3. Anneke Wilbers mag van haar bevoegdheid tot voortijdige be??indiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Anneke Wilbers houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van be??indiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Anneke Wilbers en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cli??nt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Anneke Wilbers geleverde zaken en/of diensten.
 2. Daarnaast is Anneke Wilbers nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Anneke Wilbers rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Anneke Wilbers voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Anneke Wilbers. Datzelfde geldt ook voor de door Anneke Wilbers uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van ????n of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Anneke Wilbers. Op alle door Anneke Wilbers ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht

Artikel 15. Vertrouwelijkheid/geheimhouding

 1. Anneke Wilbers is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Anneke Wilbers houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

 1. Anneke Wilbers behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Anneke Wilbers.
 2. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft Anneke Wilbers er naar deze in eerste instantie in onderling overleg met de klant op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.